Testamenten

Testamente eller framtidsfullmakt?

Eftersom framtidsfullmakter är giltiga även efter döden om inget annat anges ska dessa vara lika giltiga som testamenten, men då detta är en ”nymodighet” (sedan 2017) så finns det således företag som inte godtar framtidsfullmakter som giltiga om de inte är gjorda på deras egna mall.

Det har även förekommit bekymmer då en del luddiga riktlinjer angetts i framtidsfullmakter vilket bidragit till frågan om deras juridiska giltighet. Det måste vara glasklara instruktioner och vill man vara riktigt säker beträffande arv bör man således fortfarande skriva ett testamente.

Testamente

vad krävs för att det ska vara giltigt?

Då man författar sitt testamente bör man vara noggrann om specifika saker ska tillfalla en viss person, det kan tyckas småaktigt men detta gör att inga konflikter uppkommer efter ens frånfälle. Det kan även vara en god idé att i testamentet ange hur man önskar bli begravd och vart.

Det är en god idé att klargöra att det gäller den specifika ägodelen och avkastningen därvid. Att om arvtagaren väljer att sälja något så är det även vinst, avkastning och dylikt som blir dennes ägodel. En bra sak att ta med är att arvet blir enskild egendom till arvtagaren och således inte ingår i giftorättsgodset vid en eventuell skilsmässa.

Två personer som inte är direkt familj eller sambo ska bevittna testamentet, låt inte en person som ska ärva något vara vittne då detta kan komma att ifrågasättas senare. Vittnena ska dessutom uppge personnummer eller adress samt att deras signaturer har ett namnförtydligande som går att läsa ordentligt. Du själv som skriver testamentet måste ha med ditt personnummer och datum/plats då detta signeras, samt att du skrivit testamentet i sunt förnuft och av fri vilja. Att detta är din yttersta vilja tills ett nytt juridiskt dokument upprättats.

Säkrast är att låta din bank, ditt juridiska ombud eller en begravningsbyrå  ha en kopia. Förr lade man originalet i bankfack men nu är det vanligare att en har det hemma.

juridik_testamente_ enskild_egendom_evighetens_vila_begravningsbyrå
juridik_arv_evighetens_vila_begravningsbyrå

Vem ärver mig utan ett testamente?

till vem kan jag testamentera?

Om du inte har ett testamente så ärver först och främst dina barn dig, s.k bröstarvingar eller deras avkommor. Om du inte har några barn så ärver dina föräldrar dig och om de gått bort ärver dina syskon dig. Kusiner ärver inte varandra, detta togs bort och istället ärver Allmänna Arvsfonden dig om inga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, föräldrar eller syskon finns.

Vill man att kusiner eller ännu mer avlägsna släktingar ska ärva en då måste du således skriva ett testamente för att detta ska låta sig göras. Samma sak gäller givetvis om man vill testamentera till en vän eller dennes barn.

Vill man inte att ens barn ska ärva en så kan man testamentera bort hälften av ens tillgångar men bröstarvingarna har alltid rätt till som minst 50% av dina tillgångar. Ett annat sätt att kringgå arv är att ge bort saker och ting medan en fortfarande är i livet. Arvsskatten är avskaffad och det är fritt att ge bort det man vill.

Allmänna Arvsfonden

när är de dödsbodelägare?

I Sverige har man tagit bort arvsrätten för kusiner och därifrån träder istället Allmänna Arvsfonden in. Vill man låta kusiner eller avlägsna släktingar ärva måste man således skriva ett testamente på precis samma sätt som om en utomstående skulle ärva.

Även om ett testamente finns så måste man ändå kalla Allmänna Arvsfonden genom Kammarkollegiet till bouppteckningsförrättningen, AA måste även stå med som dödsbodelägare på själva bouppteckningen. Man måste även sända in en vidimerad kopia på testamentet till Allmänna Arvsfonden så de kan se att allt gått rätt till och att testamentet är giltigt. Standardfrågor får besvaras och slutligen måste en signerad och klar kopia på bouppteckningen sändas in (behöver ej vara stämplad av Skatteverket ännu) för att testamentet ska bli godkänt.

Här finns mer information gällande Allmänna Arvsfonden

Vill man tvärt om anmäla ett dödsfall till Allmänna Arvsfonden där inga arvingar finns kan man göra det här.

juridik_testamente_evighetens_vila_begravningsbyrå
juridik_testamente_evighetens_vila_begravningsbyrå

Rutinfrågor

allmänna arvsfonden
 • Vem är initiativtagare till testamentet?
 • Vem upprättade testamentet?
 • Vart skedde undertecknandet?
 • Vilka var närvarande när testamentet undertecknades?
 • Var förvarades originaltestamentet?
 • I vilken relation stod arvlåtaren till testamentstagarna?
 • Vilken relation stod arvlåtaren till testamentsvittnena?
 • Vilken relation står testamentstagarna till testamentsvittnena?
 • Hade arvlåtaren god man/förvaltare förordnad för sig vid tidpunkten för upprättandet av testamentet?

Framtidsfullmakt

varför finns det?

En framtidsfullmakt är en privat överenskommelse till för att underlätta den dagen du inte själv kan ta beslut eller ombesörja din egen ekonomi på grund av sjukdom. Detta är ett led i att du själv ska få avgöra vem som ska få hjälpa dig i framtiden istället för att få en främling i form av en god man utsedd av överförmyndarmyndigheten i din kommun. Skulle en god man ändå utses så blir framtidsfullmakten ogiltig. Vissa banker och apotek godtar inte generella framtidsfullmakter utan enbart sina egna så innan du skriver en framtidsfullmakt är det bra att undersöka hur det ligger till med din bank och de företag du är kund hos. De ekonomiska ärenden som en fullmaktstagare kan sköta om det specificeras är t.ex. teckna, ändra, säga upp avtal åt fullmaktsgivaren. Samma sak med försäkringar, sälja fastighet eller andra ägodelar. Framtidsfullmakten omfattar dock inte sjukvård eller tandvård.

Bankerna har gjort en speciell framtidsfullmakt för bankärenden enbart, den kan du hitta här.

 

 

juridik_testamente_evighetens_vila_begravningsbyrå
framtidsfullmakt_evighetens_vila

när kan jag skriva en framtidsfullmakt

och när gäller den?

Du måste som sagt vara frisk och vid dina sinnens fulla bruk när du skriver en framtidsfullmakt. Dock är det personen som får den som ska avgöra när den börjar gälla. Är fullmaktstagaren osäker på om fullmakten gäller kan personen be Tingsrätten att utreda detta, det kan även stå i fullmakten att Tingsrätten ska utreda detta innan framtidsfullmakten blir giltig – detta för att undvika missbruk. I framtidsfullmakten kan man även utse en granskare som ska kontrollera att fullmaktstagaren sköter uppdraget som den ska. Man kan enbart ge privatpersoner framtidsfullmakt, ej företag. Fullmaktsgivaren har även rätten att återta fullmakten när den vill.

Vanligtvis utser man någon man verkligen litar på till fullmaktstagare. Den som företräder någon med en framtidsfullmakt ska alltid ha fullmaktsgivarens bästa i åtanke. Det får inte förekomma jäv utan då får man utse en god man istället för just det ärendet där det krockar. Ett exempel på jäv är om en fastighet ska säljas då fullmaktsgivaren flyttat till boende, då får inte fullmaktstagaren sköta detta om den samtidigt är spekulant på att köpa sagda fastighet och kan frestas att lägga ut den för ett lägre värde. Detta gäller även jäv i tredje person: om fullmaktstagaren ska köpa ett fordon åt fullmaktsgivaren och fullmaktstagarens sambo har en bil till salu…

vad måste finnas med?

vilka krav finns på framtidsfullmakter?

De formella kraven på en framtidsfullmakt är följande:

 • Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten, det vill säga att när du skriver framtidsfullmakten är du inte sjuk eller har svårigheter ännu.
 • Fullmakten ska vara skriftlig och det är enbart originalet som är giltigt.
 • Det ska framgå klart och tydligt att skrivelsen är en framtidsfullmakt
 • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktstagare. Du kan skriva ordning på vilka som ska hjälpa dig t.ex. om A har rest bort får B vara ställföreträdande osv. Man kan även skriva flera olika framtidsfullmakter och ge olika personer olika uppgifter.
 • Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar, specificera och var tydlig med exakt vilka ärenden och uppdrag din fullmaktstagare får göra
 • Övriga villkor för fullmakten ska anges som när den börjar gälla, o det finns någon som granskar fullmaktstagaren eller om Tingsrätten först ska utreda för att den ska bli giltig.
 • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktstagaren).

Närmsta relationen för att kunna bevittna en framtidsfullmakt är svåger/svägerska, närmre släkt än så som syskon, föräldrar, barn, styvbarn, styvföräldrar är inte giltiga vittnen. Den som är under 15 år, eller som på grund av en psykisk störning inte förstår betydelsen av en vittnesbekräftelse, får inte heller bevittna framtidsfullmakten.

framtidsfullmakt_for_aldre
framtidsfullmakt_evighetens_vila.se

om fullmaktsgivaren avlider

vad gör jag då?

Då är faktiskt fullmakten ändå giltig men man kan aldrig be banken göra saker som strider mot lagen. D.v.s. trots fullmakt kan banken neka att det görs uttag då andra dödsbodelägare finns eftersom det är dödsboets konton nu och inte fullmaktsgivarens.

Det man kan göra är att avsluta abonnemang på exempelvis tidningar, telefoni, tv och liknande som annars hade stått och tickat pengar ur dödsboet. När fullmaktsgivaren är död ska pengarna i dödsboet främst gå till begravning, bouppteckning och om lån finns på fastighet så har dessa förtur att dras månadsvis.

Det naturliga förfarandet är då för fullmaktstagaren att avsluta och överlämna till dödsboet.

konsumenternas.se kan du läsa mer om framtidsfullmakter. 

Har du frågor om testamenten?

Rulla till toppen