Minnesgåva

I stället för blomma...

I många dödsannonser står det att de anhöriga önskar att istället för blommor till begravningen få skänkt en slant till forskning eller välgörande ändamål, detta kallas för minnesgåva. När man ger en minnesgåva får de anhöriga ett gåvobevis på detta, den exakta summan står dock inte med. Ofta kan man även lämna en personlig sista hälsning när man ger en minnesgåva. Här under finns exempel på mottagare av minnesgåvor. Oftast ombesörjer man minnesgåvorna själv via nätet, men skulle ni stöta på problem när ni vill donera till en begravning vi håller i så hjälper vi er gärna.

När barn drabbas av diabetes är det i den absoluta majoriteten av fallen fråga om typ-1 diabetes, och Barndiabetesfonden har därför blivit en av Sveriges största finansiärer av just forskning kring typ 1-diabetes. Klicka på logotypen ovan för att skänka till barndiabetesfonden.

För oss är alla månader rosa, inte bara oktober. Och vi samlar in pengar till Bröstcancerfonden året runt.

Pengarna går till patientnära bröstcancerforskning, till att påverka makthavare och till att underlätta livet för de som drabbas – både patienter och anhöriga.

Privatpersoner kan till exempel starta en egen insamling, skänka en minnesgåva eller bli månadsgivare. Företag kan bli huvudpartner, partner, sponsor, supporter eller företagsvän. Sätten att bidra är många. Men alla betyder lika mycket.

En av tre får cancer. Det vill vi ändra på.

I Sverige får en av tre personer ett cancerbesked under sin livstid. Därför samlar vi in pengar för att finansiera den främsta cancerforskningen. Vi får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Vi sprider kunskap om cancer och hur vi kan minska risken att drabbas. Genom påverkans-arbete skapar vi förutsättningar för en trygg och jämlik vård. 

Djurens Rätt arbetar för att de lagar och regler som rör djur ska bli bättre. Vi lyfter frågan om djurs rätt till sina liv, inspirerar människor till ett djurvänligare sätt att leva och för dialog med en mängd företag och politiker.

Djurens Rätt arbetar för att alla djur ska behandlas med respekt och arbetar effektivt genom att lägga största fokuset på de djur som är flest och har det sämst. Vi vill göra största möjliga förändring för djuren.

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Forskning ger mer tid att leva.

Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden löpande stödja över 250 olika forskningsprojekt. Projekt som annars inte vore möjliga och som för oss närmre målet att besegra hjärt- och lungsjukdomar.

Det är tack vare din gåva som vi kan göra skillnad för unga vuxna cancerberörda. Ung Cancers medlemmar är antingen själva drabbade av cancer eller närstående till någon drabbad av cancer. För dessa unga vuxna kan vi göra allt detta tack vare din hjälp: 

  • Rehabiliteringsläger med fokus på fysisk och mental hälsa
  • Medlemsträffar på 16 orter – där unga vuxna kan mötas och dela sina erfarenheter
  • Erbjuda ekonomiskt stöd när pengarna inte räcker till exempelvis till mat, hyra eller mediciner
  • Erbjuda unga vuxna cancerberörda hjälp med rehabilitering (fysisk och psykisk via exempelvis samtalsstöd, samt genom stipendium)
  • Nationell mötesplats – där unga vuxna cancerberörda från hela Sverige har chans att träffas
  • Möjliggöra att få en samtalsvän
  • Utbilda medlemsföreläsare över hela landet
  • Föreläsa för skolor, vårdpersonal, företag etc. om vuxna cancerberörda
  • Ge unga vuxna cancerberörda en röst genom att bedriva opinionsarbete för målgruppen

Vi skapar en bättre värld för alla barn

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regerings­korridorer, slum­områden, flykting­läger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barn­konven­tionen styr vårt arbete.

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.

Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

Vår vi­sion är en värld där alla, över­allt, har rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. Vår mis­sion är att förän­dra liv bland världens fat­ti­gaste och mest mar­gin­alis­er­ade män­niskor, genom att öka till­gån­gen till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien.

För att förän­dra livet för män­niskor och nå målet att alla över­allt, ska ha till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och kun­skap om hy­gien, krävs samord­nade glob­ala in­satser i kom­bi­na­tion med lokala lös­ningar som är långsik­tigt håll­bara. Det måste finnas ett starkt ledarskap, ak­tiva samhällen, jäm­likhet, ett fokus på håll­barhet och in­te­gra­tion mel­lan utveck­lingssek­torer. Där­för in­nehåller Wa­t­erAids glob­ala strategi för åren 2015-2022 fyra strate­giska foku­som­rå­den; håll­bara tjän­ster, jäm­likhet, in­te­gra­tion och hy­gien.

We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Därför samarbetar vi med lokala organisationer. Vårt fokus är stöd till småskaliga bönder för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk och kunna skaffa sig ett värdigt boende.

World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer. Vi hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan.

I Sverige arbetar vi med information och utbildning och samlar in pengar till våra olika projekt runt om i världen. Vi arbetar även politiskt för ett starkare djurskydd och samarbetar med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur, till exempel inom resebranschen eller livsmedelsindustrin.

Vi vill se ett gott djurskydd i Sverige och att djurvänliga metoder ska vara gynnsamma även för människor. Sverige bör även bidra till att höja djurskyddet inom EU och internationellt.

Vårt huvudfokus som internationell organisation är de länder i världen som helt eller delvis saknar djurskyddslagar. Problemen och lidandet för djuren är därför mycket mer utbredda och akuta. Men vi vill samtidigt att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland vad gäller stark lagstiftning som skyddar djuren. 

Vi är därför en aktiv röst och tar ställning för djuren i många olika sammanhang även i Sverige, då framför allt där det finns en tydlig koppling till våra fyra prioriterade programområden: Vilda djur, Djur i samhällen, Lantbruksdjur och Katastrofdrabbade djur.

Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdomen

Överallt i världen hör personer med funktionsnedsättning till de som löper störst risk att bli fattiga. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar. MyRight hjälper människor att bryta fattigdomen och ta full del av sitt liv. Med starka organisationer kan vi göra våra röster hörda.

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.

Ibland finns det speciella önskemål vart pengarna ska doneras, ibland har inte föreningar eller organisationer ett färdigt koncept för just minnesgåvor.

Oftast går det att lösa ändå, kontakta oss i så hjälper vi er!

Hittade du inte den organisation du sökte?

Då kan du gå in via länkarna nedan, där finns en mängd olika organisationer för välgörenhet.

Rulla till toppen