Bouppteckning

En ekonomisk stillbild på dödsdagen

En bouppteckning är en ekonomisk stillbild på dödsdagen.

På själva bouppteckningen listas det upp alla tillgångar och alla skulder den avlidna hade vi dödstillfället. Även om räkningar dyker upp i efterhand men avser datum bak i tiden innan dödsfallet, så ska dessa i så fall tas upp. Var den avlidna gift ska även den efterlevandes tillgångar och skulder listas.

I de fall det inte finns tillräckliga medel för att täcka alla skulder i dödsboet är bouppteckningen viktig för att lista vilka som har rätt till sin del. Då kan det dessutom vara aktuellt att försätta dödsboet i konkurs.

Bouppteckning

en ekonomisk redovisning

En bouppteckning är den avlidnes avlidnas ekonomiska status på dödsdagen. Man listar alla tillgångar såsom fastigheter, fordon, pengar på banken, aktier m.m. Om försäkring utfallit ska dessa intyg också vara med även om de inte ingår i dödsboet. Man listar även alla skulder såsom bostadslån, blancolån, skatteskulder, begravningskostnad och bouppteckningskostnad m.m. Var den avlidne gift så gör man samma sak med den efterlevandes ekonomi. Denna sammanställning gås igenom på en s.k. bouppteckningsförrättning. Den som bäst känner till ekonomin blir bouppgivare och denna ska även skriva under själva bouppteckningen på förrättningsmötet. Alla dödsbodelägare ska kallas till förrättningen men de måste inte vara med.

 

juridik_evighetens_vila_begravningsbyrå_bouppteckning
juridik_bouppteckning_evighetens_vila_begravningsbyrå

Bouppteckningen skickas in

till skatteverket

Två förrättningsmän skriver också på bouppteckningen att allt är korrekt utifrån de uppgifter som framkommit. Om du ska ärva får du inte lov att vara förrättningsman, men det går bra att vara bouppgivare. Bouppteckningen ska sedan skickas in till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet, men bouppteckningen ska genomföras inom 3 månader från dödsfallet.

Bouppteckningen blir sedan stämplad och registrerad hos Skatteverket. När detta är klart blir den färdiga bouppteckningen ett bevis för vem som ärver, denna tas med till exempelvis banken när det är dags att föra över tillgångarna till arvtagarna. På Skatteverkets hemsida finns underlag och information om man vill göra en bouppteckning själv.

när man inte kommer överens

boutredningsman kan lösa tvisten

Man kan vid tvister ansöka i den lokala Tingsrätten om en boutredningsman för att allt ska gå rättvist till väga. Detta kan hända när det är många dödsbodelägare. Ansökningsavgiften i Tingsrätten är i skrivande stund 900 sek. Bra att veta är att de kostnader som sedan uppkommer när boutredningsmannen handhar ärendet dras från dödsboet och finns inte pengar kvar där att täcka kostnaderna så blir dödsbodelägarna sedan personligen skyldiga att betala för denna tjänst.

Boutredningsmannens uppgifter bland annat:

  • Förvaltning av dödsboet tills utredning är klar.
  • Att föra dödsboets talan i eventuella tvister.
  • Att betala dödsboets skulder med kvarstående tillgångar.
  • Försöka medla med borgenärerna, d.v.s de som dödsboet är skyldiga om tillgångarna inte räcker till att  betala skulderna.
  • Att ansöka om konkurs om det inte går att komma överens med borgenärerna och tillgångarna inte täcker skulderna.
  • Färdigställa dödsboet och, vid bodelning eller arvskifte, lämna ut tillgångarna.
För att läsa mer om när pengarna i dödsboet inte alls räcker till se sidan om dödsboanmälan .
juridik_dödsbo_i_konkurs_evighetens_vila_begravningsbyrå
juridik_bouppteckning_evighetens_vila_begravningsbyrå

Försätta dödsboet i konkurs

när gör man det?

Det händer att även om det finns pengar på banken så finns det skulder som vida övergår tillgångarna. De pengar som finns på banken ska i första hand gå till begravning och bouppteckning samt om det finns en fastighet vars lån dras månadsvis så har det också förtur.

När bouppteckningen är klar och har kommit åter från Skatteverket kan man sedan ansöka i Tingsrätten om att försätta dödsboet i konkurs, smartast är att dödsboet ber om att försätta sig i konkurs för att slippa ansökningsavgifter. Då behövs en kopia på bouppteckningen samt en skriftlig ansökan som sändes till Tingsrätten. Då kommer Tingsrätten utse en advokat som konkursförvaltare att ombesörja att de medel som finns går till de borgenärer som har rätt till det i prioritetsordning. Konkursförvaltaren har då rätten att sälja av de tillgångar som finns i dödsboet för att kunna slutföra sitt uppdrag. Dödsbodelägarna lämnar alltså ifrån sig sitt ansvar, sina rättigheter och sina skyldigheter gentemot dödsboet som sedan upplöses i  konkursen.

När uppdraget är klart dras kostnaden för konkursförvaltaren antingen från dödsboet eller om medel saknas; från staten. Arvingarna blir således inte skyldiga några pengar.

Arvskifte

vad innebär det egentligen?

När flera dödsbodelägare finns måste ett arvskiftesdokument upprättas där man kommer överens om vem som får vad, alla dödsbodelägare undertecknar detta. Banken kommer kräva ett sådant dokument samt bouppteckning för att kunna överföra medel från dödsboet till arvingarna. Man kan göra ett sådant dokument själva och det behöver inte vara upprättat av en jurist. Finns bara en dödsbodelägare behövs detta dokument inte upprättas utan bouppteckningen är bevis nog för banken.

Inga registrerade ägodelar eller skulder i dödsboet efter arvskiftet!

Om man inte har överfört ägandet från dödsboet till arvingarna gällande fastigheter, fordon eller upplöst skulder kommer dödsboet att bli en juridisk person som man får deklarera för. Det vill säga att den avlidna ej får vara ägare av någon registrerad egendom eller skuld för då får dödsboet deklarera som för en juridisk person fram till dess att inget finns registrerat mer.

För att upplösa skulder måste man kontakta borgenärerna och komma överens om att betala hela eller en viss del ur skulden, en del kan stryka skulder när det gäller dödsbon utan monetära medel. 

För att ändra ägare eller ändra till att stå som ensam ägare för en fastighet, gå in på Lantmäteriets sida.

För att ändra ägare på fordon gå in på Transportstyrelsens sida.

arvskifte_evighetens_vila

Vi utför bouppteckning från 5 000:-

Har du gjort en bouppteckning själv och vill att vi granskar den? Pris från 1 495:-

Rulla till toppen