Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är ett samlingsnamn

Dödsbo är samlingsnamnet för de tillgångar och skulder som en avliden har, det blir som en juridisk person tills dess att arvskifte har skett vilket upplöser dödsboet.

vad är en dödsbodelägare?

och vem förvaltar dödsboet?

De anhöriga som ska ärva den avlidne representerar dödsboet och är tillsammans dem som förvaltar det, dessa kallas även dödsbodelägare. Dödsbodelägarna kan vara barn, man eller hustru, föräldrar, syskon, samt testamentstagare. Du kan vara dödsbodelägare utan att för den delen ha rätt till arv direkt. Utan sen när makan/maken sedan gått bort, först då har du rätt till arvet. Tillsammans förvaltar alla dödsbodelägarna dödsboet och om någon ska sköta specifika bitar krävs fullmakt från de andra dödsbodelägarna. Är ett dödsbo väldigt komplicerat eller om det är mycket konflikter och tvister kan man be en boutredningsman eller en förvaltare ni själva utser, förvalta det tills bouppteckningen och arvskiftet är nedtecknat. Även en testamentsexekutor kan förvalta dödsboet.

Det är först på bouppteckningen som det framgår vilka som är dödsbodelägare, under tiden fram tills att bouppteckningen är klar måste någon sköta vanliga göromål för att inte försumma kvarlåtenskapen och anordna begravning m.m.  I det fallet krävs ett papper från Skatteverket som styrker att denna person är behörig, pappret heter ”Dödsfalls och släktutredningsintyg”. Ett sådant kan vi på Evighetens Vila ta fram åt dig via Skatteverket, eller så ringer du Skatteverket själv och får det hemskickat.

Läs mer om bouppteckning här

fundersam_dodsbo_evighetens_vila
dodsbo_ekonomi

hur löser man upp ett dödsbo?

finns det olika sätt?

Vanligast är att dödsboet löses upp när man gjort ett arvskifte och fört över tillgångarna till dödsbodelägarna. De fall när arvskifte inte behövs är om enbart en person ärver dödsboet, då räcker det att ha bouppteckningen som är stämplad hos Skatteverket. Ett annat fall är om dödsboet upplöses genom konkurs d.v.s. att även om det finns pengar så är skulderna större (stora lån) än de tillgångar som finns (pengar, aktier, fordon eller fastigheter). En konkursadvokat utsedd av Tingsrätten utreder, distribuerar och fördelar tillgångarna för att sedan lösa upp dödsboet genom konkursen.

skulder i dödsbo

du kan inte ärva dem

Inga skulder får som regel betalas inom den första månaden efter bouppteckning, detta så att alla borgenärer ska hinna delge sina krav. Detta gäller först och främst när det är stora skulder det rör sig om.

Vet man säkert att dödsboet har medel att täcka alla skulder ordentligt så går det fint att skicka in räkningarna till banken så de dras vid förfallodatum.

I Sverige ärver vi inte skulder, då är det bästa att försätta dödsboet i konkurs om inte tillgångarna täcker skulderna.

dodsbo_evighetensvila.se

Kontakta oss på Evighetens Vila, vi hjälper dig!

Rulla till toppen