Sök på vår hemsida

Vid dödsfall 


När gode mannen/förvaltaren får besked om att huvudmannen är avliden ska det snarast möjligt meddelas de anhöriga. De förvaltade tillgångarna skall genast överlämnas till någon av dödsbodelägarna. En skriftlig anmälan om dödsfallet ges in till överförmyndarnämnden. Sluträkning inlämnas till överförmyndarnämnden inom en månad efter huvudmannens död. Till sluträkningen bifogas ett dödsfallsintyg och en släktutredning vilka beställes hos skatteverket.

Om anhöriga finns 


När huvudmannen avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet och nämnden lämnar inga tillstånd för uttag av huvudmannens medel. Innan anhöriga lokaliserats finns möjligheten att ta ut pengar från huvudmannens konton, annars är de stängda. Dock enbart för hyresräkningar, skatter, begravning etc.vilket banken hjälper till med. Den före detta gode mannen/förvaltaren överlämnar dödsboets räkningar till banken som sedan gör utbetalningar från den avlidnes konto.

Enligt begravningslagen ska den avlidne antingen kremeras eller gravsättas senast 1 månad efter dödsfallet. Finns ingen som kan eller vill ta tag i begravningen så är kommunen skyldig att ordna detta. I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli kommunen där dödsfallet inträffade om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Efterlämnar den avlidne inga tillgångar som täcker begravningskostnader ska anmälan göras till socialförvaltningen och det är deras skyldighet att inge dödsboanmälan till tingsrätten. Saknas anhöriga ska inte den före detta gode mannen vidtaga åtgärder för att ordna med begravning. Även den detaljen ordnas genom socialförvaltningens.Finns det anhöriga är det givetvis deras uppgift att ombesörja den avlidnes begravning och eventuellt begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen/förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att det kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden får den före detta gode mannen/förvaltaren endast vårda egendomen så att den finns kvar. Skuldsättning för någonting annat än för begravning är inte lämpligt. Hittas inte de anhöriga, ska anmälan göras till överförmyndarnämnden så att de kan förordna god man för bortovarande enligt 11 kap 3 § föräldrabalken.

När anhöriga påträffas ska den före detta gode mannen/förvaltaren omgående avsluta sitt uppdrag och redogöra för vad han eller hon har gjort under tiden från dödsdagen.

Finnes anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen/förvaltaren vända sig till socialförvaltningen, som är skyldig att ordna med begravning. Socialförvaltningen ska enligt ärvdabalken ta hand om den avlidnes egendom och underrätta delägarna om dödsfallet.

Om anhöriga saknas


Saknas anhöriga till den avlidne gårallmänna arvsfonden in som dödsbodelägare. Redovisningshandlingar expedieras därför till fonden när sluträkning granskats.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och gode mannen/förvaltaren ska anmäla dödsfallet dit. Efter sådan anmälan ska Kammarkollegiet rordna en god man som företräder fonden vid boutredningen. Den förutvarande gode mannen/förvaltaren får följa de direktiv lämnade från fonden beträffande överlämnandet av den avlidnes egendom.

Kammarkollegiet sätter ofta den förutvarande gode mannen/förvaltaren som sin god man. Kammarkollegiet övervakar att den gode mannen fullgör sin uppgift. Någon redovisning till överförmyndarnämnden blir då inte aktuell.

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066